Malherbologia i ecologia vegetal

Dades Generals

Adreça Professional: ETSEA. Universitat de Lleida (Lleida - 25198)

Telèfon: 973702549     Fax: 973238264

Correu-e: jrecasens(a)hbj.udl.cat

Pàgina Web:

Codis Unesco: Ecologia vegetal / Control de brosses (vegeu 3101.06) / Protecció dels conreus

Paraules Clau: Biodiversitat / Biología / Males herbes / Ecología del paisaje / Control integrado

Àmbit temàtic: Ciències de la Vida

Equip Investigador

Jordi R. Recasens Guinjuan jrecasens(a)hbj.udl.cat

Joel Torra Farre joel.torra(a)udl.cat

Aritz Royo Esnal aritz(a)hbj.udl.cat

Andreu Taberner Palou taberner(a)hbj.udl.cat

Josep Antoni Conesa Mor conesa(a)hbj.udl.cat

Jose Maria Montull Daniel josemontull(a)hbj.udl.cat

Carlos Cabrera Pérez carloscabrerapz(a)gmail.com

Francisco Valencia Gredilla francisco.valencia(a)hbj.udl.cat

Neus Mas Coma neusmc.mc(a)gmail.com

Jordi Izquierdo Figarola

Línies de Recerca

Biologia i maneig de males herbes en cereals d'hivern

Biotips de males herbes resistents a herbicides: detecció i maneig

Establiment d'estratègies alternatives de control de males herbes

Biologia i ecologia de males herbes exòtiques invasores

Anàlisi de la diversitat vegetal de sistemes agrícoles

Resum de l'activitat de Recerca

La presència de males herbes en els sistemes agrícoles esdevé un dels elements que més pèrdues econòmiques i costos ocasiona en la producció agroalimentària. Si bé és ben conegut el perjudici econòmic que ocasionen en els conreus no ho és tant el seu comportament biològic, la seva resposta als mètodes de control i el seu paper ecològic dins els sistemes agrícoles. El grup de recerca consolidat de “Malherbologia” de la Universitat de Lleida està compost per cinc doctors del departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria, un doctor del Servei de Sanitat Vegetal del DARP, dos becaris predoctorals i un investigador Ramon y Cajal. L’objectiu del grup és aprofundir en el coneixement biològic de les males herbes i en l’establiment de bases ecològiques per al control integrat de les mateixes. Una de les línies de treball desenvolupada durant els darrers anys ha estat l’estudi de poblacions de males herbes de cereals d’hivern com el margall (Lolium rigidum), la rosella (Papaver rhoeas) o la rèvola (Galium spp.), en concret l’estudi del seu comportament germinatiu, dels factors que influencien en el seu comportament demogràfic, les variacions espacials i temporals d’aquests paràmetres, així com la seva dinàmica poblacional en funció de diferents mètodes de control. En aquest línia, un dels aspectes motiu d’un particular interès és l’estudi de poblacions de males herbes resistents a herbicides, en concret els treballs per avaluar la magnitud d’aquest problema en poblacions de L. rigidum o P. rhoeas, la posada a punt de mètodes de detecció ràpida mitjançant cultiu in vitro, la integració de diferents estratègies de control químic, físic o cultural o l’establiment de models bioeconòmics d’evolució de la població a partir del seu comportament biològic. Així mateix, el grup estudia també el comportament ecològic de males herbes de recent introducció i que han esdevingut invasores en els nostres conreus. Per al cas d’Abutilon theophrasti, mala herba abundant en camps de panís, s’han estudiat les causes que faciliten la seva proliferació en el nou hàbitat, els atributs biològics de les mateixes i l’impacte econòmic que ocasiona. La detecció precoç i previsió de l’expansió de noves espècies es motiu de col•laboració amb el Servei de Sanitat vegetal del DARP. L’interès creixent en la preservació de la biodiversitat dels ecosistemes agrícoles, ens ha empès a iniciar una darrera línia de recerca sobre l’estudi, des d’una perspectiva ecològica, del paper de les males herbes en els agrosistemes. D’una banda estudiar la diversitat florística a diferent escala: parcel•la, camp, cultiu, paisatge i territori; i d’una altra en la caracterització dels marges i en conèixer la influència de la seva composició i/o maneig en la cadena tròfica d’altres éssers vius. El grup manté convenis amb empreses de fitosanitaris i realitza serveis específics en temes de malherbologia com ara controls de qualitat de la composició de lots comercials de llavors per hidrosembra, identificació precoç de males herbes en camp, o la detecció de poblacions resistents a herbicides.

Publicacions en Revistes

J. Recasens, R. Cristóbal, P. Ninot, P. Aymerich  (2008).  Sustainable wild harvesting of Arctostaphylos uva-ursi in the Pyrenees as conservation practice. Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants, 14(2),  1-12.   ISSN: 1049-6475

Liebman M, Gibson LR, Sundberg DN, Heggenstaller AH, Westerman PR, Chase CA, Hartzler RG, Menalled FD, Davis AS, Dixon PM. (2008).  Agronomic and economic performance characteristics of conventional and low-external-input cropping systems in the central corn belt. Agronomy Journal, 100(3),  600-610.   ISSN: 0002-1962

Conesa JA, Taberner A. (1984).  Contribució al coneixement de la flora catalana occidental, I: notes florístiques de la comarca del Segrià. Collectanea Botanica, 15,  159-166.   ISSN: 0010-0730

J. Recasens (2008).  XII edición del curso de reconocimiento de plántulas de malas hierbas. Boletín de la Sociedad Española de Malherbología (SEMH)(54),  9-9. 

Cirujeda A, Recasens J, Taberner A. (2003).  Effect of ploughing and harrowing on a herbicide resistant corn poppy (Papaver rhoeas) population. Biological Agriculture & Horticulture, 21(3),  231-246.   ISSN: 0144-8765

Conesa JA, Taberner A. (1985).  Contribució al coneixement botànic de la comarca del Segrià: flora estiuenca de les rodalies d'Utxesa. Ilerda, 46,  55-65.   ISSN: 0212-565X

J. Recasens (2008).  IV edición del curso de reconocimiento de malas hierbas de cultivos de verano. Boletín de la Sociedad Española de Malherbología (SEMH)(55),  2-2. 

García AL, Torra J, Royo A, Maján C, Cantero C, Recasens J. (2010).  Modelización de la emergencia de Bromus diandrus en cereales de invierno en sistemas de siembra directa. Phytoma(216),  28-32.   ISSN: 1131-8988

Tudela A, Recasens J, Riba F. (1994).  Asignació de recursos en Diplotaxis erucoides (L.) DC. Orsis, 9,  25-236.   ISSN: 0213-4039

J. Recasens (2008).  Workshop de la EWRS en Osijek (Croacia) sobre plantas invasoras. Boletín de la Sociedad Española de Malherbología (SEMH)(56),  7-8. 

Westerman, PR, JK Borza, J Andjelkovic, M Liebman, B Danielson (2008).  Density-dependent predation of weed seeds in Iowa Maite fields. Journal of Applied Ecology, 45(6),  1612-1620.   ISSN: 0021-8901

Taberner A, Cirujeda A. (2006).  El control fotobiológico de malas hiebas: revisión de una técnica controvertida. Informacion Tecnica Economica Agraria, 102(1),  27-40.   ISSN: 1699-6887

Recasens J. (1994).  Flora arvense de cultivos frutales. Phytoma(63),  57-62.   ISSN: 1131-8988

Albajes R, Avilla J, Marín JP, Recasens J, Riba M. (2010).  Máster Oficial en Protección Integrada de Cultivos de la Universitat de Lleida y la Universitat Jaime I de Castelló. Phytoma(220),  7-8.   ISSN: 1131-8988

Royo-Esnal A, López-Fernández ML. (2008).  Biología de Oxalis latifolia: revisión acerca de su origen, ciclo anual, características biológicas más notables y formas taxonómicas. Agronomía Mesoamericana, 19(2),  299-309.  http://www.latindex.ucr.ac.cr/am008.php (http://www.eefb.ucr.ac.cr/esp_ragromeso.shtml) ISSN: 1021-7444

Pedrol J, Conesa JA (2009).  Teucrium campanulatum L. (Lamiaceae), una nova espècie per a Catalunya. Orsis, 24,  151-157.   ISSN: 0213-4039

J. Recasens (2009).  V Edición del Curso de Reconocimiento de plántulas de malas hierbas. Phytoma(211),  4-4.   ISSN: 1131-8988

J. Recasens (2008).  Jornada de campo de l aSEMh en Teruel. Boletín de la Sociedad Española de Malherbología (SEMH)(55),  1-1. 

Conesa JA, Recasens J (1989).  «Contribució al coneixement de la flora catalana occidental, II». Folia Botanica Miscellanea, 6,  93-101.   ISSN: 0210-6574

Westerman, PR; Dixon PM Liebman, M  (2009).  Burial rates of surrogate seeds in arable fields. Weed Research, 45,  142-152.   ISSN: 0043-1737

Cirujeda A, Taberner A. (2010).  Chemical control of herbicide resistant Lolium rigidum Gaud. in Northeastern Spain. Pest Management Science, 66,  1380-1388.   ISSN: 1526-498X

Dessaint F, Barralis G, Caixinhas ML, Mayor JP, Recasens J, Zanin G.  (1996).  Precision of soil seedbank sampling: how many soil cores?. Weed Research, 36(2),  143-151.   ISSN: 0043-1737

Torra J, Cirujeda A, Taberner A, Recasens J. (2010).  Evaluation of herbicides to manage herbicide-resistant corn poppy (Papaver rhoeas) in winter cereals. Crop Protection, 29(7),  731-736.   ISSN: 0261-2194

Conesa JA (1990).  «Fragmenta Chorologica Occidentalia». Anales del Jardín Botánico de Madrid, 47(2),  477-479.   ISSN: 0211-1322

Recasens J, Riba F, Taberner A, Forn R, Izquierdo J. (1996).  Gramíneas infestantes de los cereales de invierno en Cataluña. Informacion Tecnica Economica Agraria, 92(2),  116-130.   ISSN: 1699-6887

J. Recasens (2009).  La retallada en I+D en els pressupostos de l'Estat. Diari Segre

Recasens J, Conesa JA. (1990).  Flore de mauvaises herbes d'origine américaine dans les cultures de la Catalogne (Espagne). Phytoprotection, 75(3),  152-152.   ISSN: 0031-9511

Recasens J, Conesa JA. (1992).  Contribució al coneixement de la flora catalana occidental III. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 59,  71-79.   ISSN: 1133-6889

Baraibar B, Westerman PR, Carrión E, Recasens J (2009).  Effects of tillage and irrigation in cereal fields on weed seed removal by seed predators. Journal of Applied Ecology, 46(2),  380-387.   ISSN: 0021-8901

Royo-Esnal A, López ML. (2008).  Control de Oxalis latifolia: Revisión y propuestas para su mejoramiento. Ciencia e Investigacion Agraria, 35(2),  121-136.   ISSN: 0304-5609

Conesa JA, Sanz M. (1998).  Azolla filiculoides Lam. y Heteranthera limosa (SW.) Willd, dos nueva malas hierbas de los arrozales altoaragoneses. Informacion Tecnica Economica Agraria, 94(3),  177-184.   ISSN: 1699-6887

Cirujeda A, Recasens J, Taberner A. (2006).  Dormancy cycle and viability of buried seeds of Papaver rhoeasWeed Research, 46(4),  327-334.   ISSN: 0043-1737

Recasens J, Torra J (2005).  Manejo de poblaciones de Papaver rhoeas resistentes a herbicidas. Phytoma(173),  101-108.   ISSN: 1131-8988

Taberner A. (2008).  Una visión actual del control de malas hierbas en cultivos extensivos. Vida Rural(280),  17-20.   ISSN: 1133-8938

J. Recasens (2008).  La SEMh y la malherbología en los últimos 20 años. Phytoma(196),  38-40.   ISSN: 1131-8988

Conesa JA (1991).  «Comunitats vegetals de l'embassament d'Utxesa-Secà i rodalies, I. (comunitats aquàtiques, halòfiles, rupícoles, ruderals, nitro-halòfiles i arvenses». Ilerda, 49,  1-50.   ISSN: 0212-565X

Conesa JA, Recasens J. (1998).  «Zonació de brolles de l'aliança Rosmarino-Ericion en funció de paràmetres climàtics en Aragó i Catalunya». Acta Botànica Barcinonensis(45),  455-472. 

J. Recasens (2010).  XIV Edición del curso de reconocimiento de plántulas de malas hierbas. Boletín de la Sociedad Española de Malherbología (SEMH)(60),  10-10. 

Riba F, Recasens J. (1990).  Biologia d'algunes espècies anuals del gènere Bromus d'interès en malherbologia. Ilerda(48),  45-53.   ISSN: 0212-565X

Cirujeda A, Recasens J, Torra J, Taberner A. (2008).  A germination study of herbicide-resistant field poppies in Spain. Agronomy For Sustainable Development, 28(2),  207-220.   ISSN: 1774-0746

Conesa JA, Recasens J. (1989).  Contribució al coneixement de la flora catalana occidental. Folia Botanica Miscellanea(6),  93-101.   ISSN: 0210-6574

J. Recasens (2009).  Dos días de congreso en Dijon. Boletín de la Sociedad Española de Malherbología (SEMH)(59),  6-7. 

J. Izquierdo, J.M. Blanco-Moreno, L. Chamorro, J. Recasens, F.X. Sans  (2009).  Spatial distribution and temporal stability of prostrateknotweed (Polygonum aviculare) and corn poppy (Papaver rhoeas) seed bank ina cereal field. Weed Science, 57,  505-511.   ISSN: 0043-1745

Conesa JA, Recasens J. (1990).  Caracterització fitosociològica de Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood a la Depressió de l'Ebre. Ilerda(48),  39-44.   ISSN: 0212-565X

Fernández-Quintanilla C, Barroso J, Recasens J, Sans X, Torner C, Sanchez del Arco MJ. (2000).  Demography of Lolium rigidum in winter barley crops: analysis of recruitment, survival and reproduction. Weed Research, 40,  281-291.   ISSN: 0043-1737

J. Recasens (2009).  Crónica de la V Edición del curso de reconocimiento de plántulas de malas hierbas. Boletín de la Sociedad Española de Malherbología (SEMH)(58),  9-9. 

Conesa JA (1990).  «Notes i addicions sobre la vegetació del territori sicòric, I». Folia Botanica Miscellanea, 7,  87-97.   ISSN: 0210-6574

J. Recasens (2008).  Saludo del nuevo presidente. Boletín de la Sociedad Española de Malherbología (SEMH)(54),  1-2. 

Conesa JA, Recasens J. (1982).  Plantes rupícoles de les serres marginals compreses entre els rius Segre i Noguera Ribagorcana. Ilerda(43),  267-288.   ISSN: 0212-565X

C L WILLIAMS, M LIEBMAN, P R WESTERMAN, J BORZA, D SUNDBERG & B DANIELSON (2009).  Over-winter predation of Abutilon theophrasti and Setaria faberi seeds in arable land. Weed Research, 49,  439-447.   ISSN: 0043-1737

Cirujeda A, Taberner A. (2009).  Cultural control of herbicide-resistant Lolium rigidum Gaud. populations in winter cereal in Northeastern Spain. Spanish Journal Of Agricultural Research, 7(1),  146-154.   ISSN: 1695-971X

J. Recasens (2008).  IV Curso de reconocimiento de malas hierbas de cultivos de verano. Phytoma(200),  6-6.   ISSN: 1131-8988

Blanco JM, Chamorro L, Masalles RM, Recasens J, Sans FX. (2004).  Spatial distribution of Lolium rigidum seedlings following seed dispersal by combine harvesters. Weed Research, 44(4),  375-387.   ISSN: 0043-1737

J. Recasens (2010).  Próxima Jornada Técnica SEMh en Madrid el 11 de noviembre de 2010. Boletín de la Sociedad Española de Malherbología (SEMH)(61),  11-11. 

Conesa JA (1990).  «Comunitats vegetals del curs inferior del riu Segre». Ilerda, 48,  9-39.   ISSN: 0212-565X

J. Recasens (2010).  XIV Edición del curso de reconocimiento de plántulas de malas hierbas. Phytoma(217),  6-6.   ISSN: 1131-8988

Recasens J; Calvet V; Cirujeda A; Conesa JA (2005).  Phenological and demographic behaviour of an exotic invasive weed in agroecosystems. Biological Invasions, 7,  17-27.   ISSN: 1387-3547

Royo-Esnal A, López ML. (2008).  Effect of temperature and moisture on the dormancy and activation pattern of Oxalis latifolia bulbs. Spanish Journal Of Agricultural Research, 6(2),  264-270.  http://www.inia.es/inia/contenidos/publicaciones/index.jsp?idcategoria=2870®ini=10 ISSN: 1695-971X

Royo-Esnal A, López ML. (2007).  Effect of burial on the productivity and the extinction of Oxalis latifolia Kunth. Current Science, 92(7),  979-983.   ISSN: 0011-3891

Izquierdo J, Recasens J, Fernández-Quintanilla C, Gill G. (2003).  Effect of crop and weed densities on the interactions between barley and Lolium rigidum in several Mediterranean locations. Agronomie, 23,  529-536.   ISSN: 0249-5627

Recasens J, Riba F, Taberner A, Izquierdo J. (1996).  La estimación del banco de semillas de suelos agrícolas. Premisas metodológicas en el muestreo. Ecología, 10,  243-255.   ISSN: 0214-0896

Torra J, Royo-Esnal A, Recasens J (2011).  Management of herbicide-resistant Papaver rhoeas in dry land cereal fields. Agronomy For Sustainable Development, 31(3),  483-490.   ISSN: 1774-0746

J. Recasens (2010).  VI Curso de reconocimiento de Malas Hierbas de cultivos de verano. Phytoma(220),  4-4.   ISSN: 1131-8988

Torra J, Giné D, Recasens J. (2005).  Control por métodos químicos, mecánicos y culturales, de una población de amapola (Papaver rhoeas L.) resistente al 2,4-D. Fruticultura Profesional(147),  142-145.   ISSN: 1131-5660

A. Cirujeda, J. Recasens, J. Torra, A. Taberner  (2008).  Germination habits of two Papaver rhoeas L. populations in North-eastern Spain. Agronomy For Sustainable Development, 28(2),  207-220.   ISSN: 1774-0746

Recasens J.  (2002).  La correcta utilización de los términos adventicia y arvense en Malherbología. Phytoma(137),  11-15.   ISSN: 1131-8988

Torra J, Cirujeda A, Recasens J, Taberner A, Powless SB. (2010).  PIM (Poppy Integrated Management): a bio-economic decision support model for the management of Papaver rhoeas in rain-fed cropping systems. Weed Research, 50(2),  127-139.   ISSN: 0043-1737

J. Recasens, T. Mallorques  (2010).  Confirmada la presencia de Scilla bifolia als Pirineus catalans. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 75,  136-137.   ISSN: 1133-6889

J. Recasens (2009).  El Congreso SEMh - ALAM. Una gran oportunidad. Boletín de la Sociedad Española de Malherbología (SEMH)(58),  1-1. 

Conesa JA, Recasens J, Mayoral A. (2000).  «El patrimoni natural dels Coladors de Boldú a la comarca de l'Urgell». Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 68,  149-157.   ISSN: 1133-6889

J. Recasens (2009).  Crónica del II Congreso Iberoamericano de la Ciencia de las Malezas (SEMh - ALAM) celebrado en Lisboa (Portugal). Boletín de la Sociedad Española de Malherbología (SEMH)(59),  2-4. 

J. Recasens (2010).  VI Curso de reconocimiento de malas hierbas de cultivos de verano. Boletín de la Sociedad Española de Malherbología (SEMH)(60),  11-11. 

Bosque JL, Recasens J, Planes J, Taberner A. (2002).  La resistencia a herbicidas en poblaciones de vallico (Lolium rigidum) I: Tipología y distribución. Phytoma(143),  46-51.   ISSN: 1131-8988

Conesa JA (1996).  «Elementos florísticos de los Prepirineos Centrales catalanes». Anales del Jardín Botánico de Madrid, 54(1),  462-471.   ISSN: 0211-1322

Planes J, Briceño R, Recasens J. (1998).  Demografia de Lolium rigidum Gaud. resistente a herbicidas en cereales de invierno. Fruticultura Profesional(99),  125-129.   ISSN: 1131-5660

Cirujeda A, Recasens J, Taberner A. (2001).  A qualitative quick-test for detection of herbicide resistance to tribenuron-methyl in Papaver rhoeasWeed Research, 41(6),  523-534.   ISSN: 0043-1737

Baraibar B, Carrión E, Recasens J, Westerman PR. (2011).  Unravelling the process of weed seed predation: developing options for better weed control. Biological Control, 56,  85-90.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049964410002021 ISSN: 1049-9644

J. Recasens (2009).  Crónica de la XIII Edición del curso de reconocimiento de plántulas de malas hierbas. Boletín de la Sociedad Española de Malherbología (SEMH)(57),  7-7. 

Conesa JA. (1990).  Noves localitats catalanes d'Euphorbia lagascae i Panicum antidotaleCollectanea Botanica, 18,  157-158.   ISSN: 0010-0730

Torra J, González-Andújar JL, Recasens J. (2008).  Modelling the population dynamics of Papaver rhoeas under various weed management systems in a Mediterranean climate. Weed Research, 48(2),  136-146.   ISSN: 0043-1737

J. Recasens, B. Baraibar, P. Westerman, Bärbel Gerowitt  (2009).  Report on the Workshop of the Working Group "Weeds and Biodiversity". EWRS Newsletter(106),  10-11. 

Baraibar, B. (2010).  La depredación de semillas. Un servicio del ecosistema para el maejo biológico de las 'malas hierbas' en los cultivos herbáceos. Investigación y Ciencia, març 2010,  10-11.   ISSN: 0210-136X

Royo-Esnal A, López ML. (2009).  Fresh matter production by the common and Cornwall forms of Oxalis latifolia as influenced by soil conditions and climatic conditions. Weed Biology And Management.   ISSN: 1444-6162

Recasens J. (1997).  Amaranthus powellii S. Watson a la Plana Occidental Catalana. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 65,  43-43.   ISSN: 1133-6889

J. Recasens (2009).  XIII Edición del Curso de Reconocimiento de plántulas de malas hierbas. Phytoma(207),  5-5.   ISSN: 1131-8988

Conesa JA, Sanz Elorza M (1997).  «Fragmenta Chorologica Occidentalia, 6274». Anales del Jardín Botánico de Madrid, 55(2),  454.   ISSN: 0211-1322

Recasens J, Planes J, Bosque J, Briceño R. (1999).  El vallico Lolium rigidum Gaud., una mala hierba de nuestros cereales con poblaciones resistentes a herbicidas. Cuadernos de Fitopatologia, 3(Any 1999),  134-137. 

Conesa JA. (1991).  Sisyrinchium platense I.M. Johnston i Verbena bonarienis L., dues plantes sud-americanes noves per a la flora catalana. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 59,  149-152.   ISSN: 1133-6889

Recasens J, Riba F, Izquierdo J, Taberner A. (1991).  L'anàlisi del banc de llavors de males herbes de sòls agrícoles. Aspectes metodològics. Ilerda(49),  83-101.   ISSN: 0212-565X

J. Recasens (2008).  XII Edición del Curso de Reconocimiento de plántulas de malas hierbas. Phytoma(196),  4-4.   ISSN: 1131-8988

Recasens J, Conesa JA, Sanz J. (2001).  «El grupo corológico mediterráneo estépico en la mitad oriental de la Depresión del Ebro». Ecología, 15,  89-100.   ISSN: 0214-0896

Torra J, Recasens J (2008).  Demography of Corn Poppy (Papaver rhoeas) in Relation to Emergence Time and Crop Competition. Weed Science, 56(6),  826-833.   ISSN: 0043-1745

J. Recasens (2009).  Reflexiones sobre el workshop del grupo de trabajo "Weed sand Biodiversity" de la EWRS celebrado en Lleida, el 12 y 13 de marzo de 2009. Boletín de la Sociedad Española de Malherbología (SEMH)(57),  9-10. 

Pedrol J, Pino J, Recasens J, Tudela A. (1998).  Sobre la presència de Gagea Foliosa (Liliaceae) al territori sicòric. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 66,  82-84.   ISSN: 1133-6889

Bosque JL, Recasens J, Planes J, Taberner A. (2003).  La resistencia a herbicidas en poblaciones de vallico (Lolium rigidum) II: Estrategias de control. Phytoma(145),  46-51.   ISSN: 1131-8988

Pedrol J (1986).  Fragmenta Chorologica Occidentalia, 238-249. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 42(2),  511-512.   ISSN: 0211-1322

B. Baraibar, P.R. Westerman, E. Carrión, J. Recasens  (2010).  Biodiversidad funcional: la depredación de semillas de malas hierbas en cereales de invierno. Phytoma(216),  16-20.   ISSN: 1131-8988

J. Recasens (2009).  Em memoria del profesor César Gómez Campo. Boletín de la Sociedad Española de Malherbología (SEMH)(59),  1-1. 

Royo-Esnal A, López ML. (2010).  Modelling leave development in Oxalis latifoliaSpanish Journal Of Agricultural Research, 8(2),  419-424.   ISSN: 1695-971X

Royo A, Torra J, Conesa JA, Forcella F, Recasens J. (2010).  Modeling the emergence of three arable bedstraw (Galium) species. Weed Science, 58(1),  10-15.   ISSN: 0043-1745

Royo-Esnal, A.; Torra, J.; Conesa, J.A.; Recasens, J. (2010).  Characterisation of emergence of autumn and spring cohorts of Galium spp. in winter cereals

Weed Research, 50(6),  572-585.   ISSN: 0043-1737

Recasens J, Conesa JA. (2004).  Atributs biològics de la flora arvense al·lòctona de Catalunya. Acta Botànica Barcinonensis, 48,  45-56. 

Tesis Doctorals i Treballs d'Investigació

Izquierdo Figarola, Jordi (1997).  Competencia entre margall (Lolium rigidum Gaud.) y cebada (Hordeum vulgare L.) en condiciones de cultivo mediterráneas. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Riba Pijuan, Ferran (1993).  Dinàmica de poblacions de Bromus diandrus Roth en cereals d'hivern. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Riba Pijuan, Ferran (1993).  Dinàmica de poblacions de Bromus diandrus Roth en cereals d'hivern. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral. . 

Cirujeda Ranzengerber, Alicia (2001).  Integrated management of herbicide resistant Papaver rhoeas L. populations = Control integrado de poblaciones de Papaver rhoeas L. resistentes a herbicidas. Universitat de Lleida. Tesi Doctoral Internacional. . 

Projectes de Recerca

2004 - 2007.   Biología y manejo integrado de poblaciones del género Galium en cereales de invierno.  (Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (AGL)).  Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT).  Ref.: AGL2004-04836/AGR.  IP: Jordi R. Recasens Guinjuan

2002 - 2005.   Detección y manejo integrado.en cereales de invierno de poblaciones de Lolium rigidum Gaud y Papaver rhoeas, resistentes a herbicidas.  (Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (AGL)).  Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT).  Ref.: AGL2002-01513.  IP: Jordi R. Recasens Guinjuan

1993 - 1996.   Ecología y control de Lolium rigidum en sistemas de producción sostenibles para áreas de secano: demografía y asignación de recursos.  (Programa Nacional de Investigación Agrícola).  Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).  Ref.: AGF93-0752-C04-04.  IP: Jordi R. Recasens Guinjuan

1989 - 1991.   Dinámica de poblaciones y umbrales de decisión de Bromus diandrus en cereales de invierno.  (Programa Nacional de Investigación Agrícola).  DGICyT.  Ref.: AGR89-0483.  IP: Jordi R. Recasens Guinjuan

1989 - 1991.   Estudio de la flora y vegetación arvenses de las comarcas de Cataluña.  (Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento).  DGICyT.  Ref.: PB88-0226-C02-02.  IP: Jordi R. Recasens Guinjuan

1997 - 1999.   Proyecto de demostración de compatibilidad entre el aprovechamiento en recolección de especies medicinales autóctonas, la conservación del medio ambiente y su viabilidad en zonas rurales de pirineos.  (Financial instrument for the environment. LIFE- Medi Ambient.).  Unió Europea.  Ref.: LIFE97 ENV/E/000260.  IP: Jordi R. Recasens Guinjuan

1999 - 2002.   Manejo integrado, en cereales de invierno, de poblaciones de Lolium Rigidum Gaud resistentes a herbicidas.  (Programa de Investigación y Desarrollo Agrario).  Ministerio de Educación y Cultura .  Ref.: AGF99-0774.  IP: Jordi R. Recasens Guinjuan

2005 - 2009.   Grup consolidat de Malherbologia.  (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ).  Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI).  Ref.: 2005SGR00525.  IP: Jordi R. Recasens Guinjuan

© GREC Curricul@ Grups
Última actualització: 20/05/2020