Foto 1
Ciències de la Vida
Producció forestal
DADES DE GRUP
Per possibilitar increments efectius en qualitat i rendiment dels productes forestals és necessari aportar els components tecnològics adequats per a la intensificació de la producció fustenera en els seus aspectes qualitatius (podes, regs, espaiaments òptims, vegetació acompanyant), entre els que també s’inclou una adequada utilització del material vegetal i que, conseqüentment, implica el desenvolupament d’activitats de selecció i millora genètica.
Les activitats del grup s’articulen al voltant de repoblacions forestals amb espècies d'elevat valor afegit en fusta, com són noguers, cirerers, pereres, freixes i pollancres. Tracten, en particular, de la caracterització ecofisiològica, tecnològica i econòmica dels diferents components de les plantacions (material genètic, intervencions silvícoles i rendibilitat del producte final).

Responsable:

Jordi Voltas Velasco

Persona de contacte:

Jordi Voltas Velasco

Tel. 973702855 - Fax 973238264

jvoltas(a)pvcf.udl.cat

Tècnic d'enllaç:

Maria José Pau Ballespí - Tel. 973725149 - Fax - e-mail: mpau@pvcf.udl.cat

Adreça:

Av. Rovira Roure, 191
25198 Lleida

Departament:

Producció Vegetal i Ciència Forestal

Pàgina Web:

Logo FEDER